DOWNLOAD แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมกรมการแพทย์

แผนภาพกระบวนงานการจองห้องประชุมกรมการแพทย์ผ่านระบบออนไลน์

กำลังประมวลผล...

ปฏิทินการใช้ห้อง
คือรายการจองที่รอการอนุมัติ ,  คือรายการจองที่ผ่านการอนุมัติ

« สิงหาคม 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1     2     3  4   5
6 7     8    9     10   11   12
วันแม่
13 14 15      16  17 18  19
20 21  22   23  24  25   26
27 28  29 30   31