DOWNLOAD แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมกรมการแพทย์

แผนภาพกระบวนงานการจองห้องประชุมกรมการแพทย์ผ่านระบบออนไลน์

กำลังประมวลผล...

ปฏิทินการใช้ห้อง
คือรายการจองที่รอการอนุมัติ ,  คือรายการจองที่ผ่านการอนุมัติ

« สิงหาคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2   3
4 5 6  7   8   9   10
11 12
วันแม่
13   14     15      16   17
18 19    20     21    22    23     24
25 26   27      28    29     30   31