DOWNLOAD แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมกรมการแพทย์

แผนภาพกระบวนงานการจองห้องประชุมกรมการแพทย์ผ่านระบบออนไลน์

กำลังประมวลผล...

ปฏิทินการใช้ห้อง
คือรายการจองที่รอการอนุมัติ ,  คือรายการจองที่ผ่านการอนุมัติ

« ตุลาคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1  2     3     4    5
6 7  8   9    10   11    12
13
วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
14 15     16     17     18 19
20 21 22 23
วันปิยมหาราช
24   25     26
27 28     29       30     31