DOWNLOAD แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมกรมการแพทย์

DOWNLOAD แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางไปราชการต่างจังหวัด

แผนภาพกระบวนงานการจองห้องประชุมกรมการแพทย์ผ่านระบบออนไลน์

กำลังประมวลผล...

ปฏิทินการใช้ห้อง
คือรายการจองที่รอการอนุมัติ ,  คือรายการจองที่ผ่านการอนุมัติ

« กันยายน 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1      2    3    4  5
6 7 8    9      10      11  12
13 14 15   16  17      18    19 
20 21   22   23   24      25  26
27 28     29     30