DOWNLOAD แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมกรมการแพทย์

แผนภาพกระบวนงานการจองห้องประชุมกรมการแพทย์ผ่านระบบออนไลน์

กำลังประมวลผล...

ปฏิทินการใช้ห้อง
คือรายการจองที่รอการอนุมัติ ,  คือรายการจองที่ผ่านการอนุมัติ

« กรกฎาคม 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1
วันหยุดครึ่งปีธนาคาร
    
2    3   4
5 6 7 8     9     10       11
12 13     14    15     16    17     18
19 20      21   22   23  24    25
26 27 28
วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 10
29   30   31