DOWNLOAD แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมกรมการแพทย์

แผนภาพกระบวนงานการจองห้องประชุมกรมการแพทย์ผ่านระบบออนไลน์

กำลังประมวลผล...

ปฏิทินการใช้ห้อง
คือรายการจองที่รอการอนุมัติ ,  คือรายการจองที่ผ่านการอนุมัติ

« เมษายน 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1   2 3   4
5 6
วันจักรี
7   8   9  10   11
12 13
วันสงกรานต์
14
วันสงกรานต์
  
15
วันสงกรานต์
  
16 17  18
19 20 21  22  23  24  25
26 27 28 29   30