DOWNLOAD แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมกรมการแพทย์

แผนภาพกระบวนงานการจองห้องประชุมกรมการแพทย์ผ่านระบบออนไลน์

กำลังประมวลผล...

ปฏิทินการใช้ห้อง
คือรายการจองที่รอการอนุมัติ ,  คือรายการจองที่ผ่านการอนุมัติ

« กันยายน 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2  3  4    5    6    7
8 9 10 11    12      13     14
15 16  17 18 19   20   21
22 23     24 25      26  27     28
29 30